โรงเรียนบ้านเขาฝาชี


หมู่ที่ 4 บ้านบ้านเขาฝาชี ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 85130
โทร. 098-736-4583

35363328_1852767408102410_4237526592361857024_n

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

director

นางสาว กาญจนา ชัยพร
ครู รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยายมาก

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านเขาฝาชี จัดขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2490 ได้จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ( ชั้น ป.1-ป.4 ) ขณะนั้นมีนักเรียน 20 คน ครู 1 คน คือ นายพิพิธ ภาสะเตมีย์ ซึ่งเป็นครูคนแรกและเป็นผู้บริหารคนแรกของโรงเรียนบ้านเขาฝาชี
โรงเรียนบ้านเขาฝาชี ตั้งอยู่เลขที่ 98 หมู่ที่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
ปัจจุบันโรงเรียนบ้านเขาฝาชี ได้ดำเนินการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายชาตรี ศานติประพันธ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน มีครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 12 คน มีนักเรียนทั้งหมด 154 คน

วิสัยทัศน์โรงเรียน

“ การศึกษา คือรากฐานของชีวิต”

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีระเบียบวินัยมีคุณธรรม และจริยธรรม

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน

3. จัดกิจกรรมและสนับสนุนให้นักเรียนและบุคลากร มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตดี

4. จัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีระบบเทคโนโลยีให้ทันสมัยให้นักเรียนและบุคลากรได้ใช้ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาตนเอง

5. พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น